Türklerin Müslüman Oluşu | Neden Ve Nasıl Müslüman Oldu?

 

Türklerin Müslüman Oluşu Neden Ve Nasıl Müslüman Olduİslamiyet, Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi dindir. İslam’ın mesajı tüm insanlığa yöneliktir. Onun emir ve yasakları, ilkeleri kıyamete kadar her zaman ve her toplum için geçerlidir. Çünkü İslamiyet evrensel bir dindir. Yüce dinimiz Arap Yarımadasında ortaya çıkmış, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde, dünya üzerinde Müslümanlığı kabul etmiş olan pek çok millet bulunmaktadır. Bunlardan biri de bizim milletimizdir. Acaba Türkler İslam’ı ne zaman tanımıştır? Türklerin Müslümanlaşma süreci hangi dönemde başlamıştır? İslamiyet miladi VII. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir dindir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.), İslami’ kendi toplumundan başlamak üzere diğer milletlere de tebliğ etmiştir. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Dört Halife zamanında Türklerle Müslüman Araplar arasında çok ciddi münasebetler gerçekleşmemiştir.

Emeviler Dönemi’nde Müslüman Arapların Türklerle ilişkileri çok olumlu seyretmemiştir. Bu dönemde özellikle bazı Emevi yöneticilerinin adalete uygun olmayan tutumları ve Arap olmayan topluluklara karşı izledikleri olumsuz politikalar sebebiyle Türklerin Müslümanlığa geçişi daha çok bireysel düzeyde kalmıştır. Emevilerin yıkılmasıyla İslam dünyasında hilafet Abbasilerin eline geçmiştir. Bu dönemde aralarında siyasi birlik bulunmayan Türkler, özellikle Batı Türkistan’da Çin tehdidi altında kaldılar. Çinlilerin Türk topraklarında ilerlemesi karşısında zor durumda kalan Türkler, Abbasilerden yardım istediler. 751 yılında yapılan Talas Savaşı’nda Türkler, Abbasilerin de desteğiyle Çinlileri mağlup ettiler. Bu olay, Türk-Arap ilişkilerinde dönüm noktası oldu. Talas Savaşı’ndan sonra Türklerle Müslüman Araplar arasında yakın ilişkiler gelişti. Abbasiler, Emevilerin Arap olmayan halka karşı izlediği olumsuz politikayı terk ettiler.

Onlara değer verdiler. Örneğin Türkler bu dönemde önemli askeri ve siyasi makamlara getirildiler. Abbasiler Dönemi’nden itibaren Türklerin Müslümanlığı kabul etme süreci hızlandı. Türkler, özellikle X. yüzyıldan itibaren kitleler halinde Müslüman oldular. Önce Karluk, Yağma ve Çiğli boyları, sonra da en büyük Türk boyu olan Oğuzlar Müslümanlığı kabul etti. Bunlar, Müslüman olmayan Türklerden ayrı oldukları belli olsun diye Türkmen olarak anıldı. Karahanlılar (840), itil Volga Bulgar Devleti (921) ve Gazneliler (963) halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devletleridir. Bundan sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır. Zamanla Türkler, İslamiyetle bütünleşmiş, bu yüce dinin en büyük destekçisi ve hizmetkarı olmuşlardır. Özellikle Selçuklular ve Osmanlılar bu anlamda çok büyük hizmetler yapmışlardır. (1)

 

Atatürk, milletimizin en önemli değerlerinden birinin İslam dini olduğunu belirtmiştir. Türk milletinin İslamiyetle bütünleştiğini ifade etmiştir. Bir sözünde, “Milletimiz din ve dil gibi iki kuvvetli fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.” (2) demiştir.

 

Yorumlar

Free Porn Video