Trafik Eğitimi Nedir? Önemi Ve Gerekliliği Hakkında Bilgi

 

Trafik Eğitimi Nedir? Önemi Ve Gerekliliği Hakkında BilgiSon yıllarda yaşanan hızlı gelişim ve değişim ile beraber ülkemizde ve dünyada araç sayılarında ve sürücü sayılarında artış görülmektedir. Özellikle kara yolu ağlarının standartlarının yükselmesi, fertlerin ekonomik ve eğitim durumlarındaki iyileşmeyle beraber araç sahibi olmak lüks olmaktan çıkıp toplumsal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Nüfus artışı ve trafikteki araç sayısındaki bu artış, beraberinde trafik sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye’de trafik teröründe bir akrabasını veya tanıdığını kaybetmeyen neredeyse kimse bulunmamaktadır. Bu boyutlara ulaşmış ve insan hayatını büyük tehlike altına sokan trafik sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Trafik güvenliği konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi; ancak erken yaşlarda başlaması gereken trafik eğitimiyle mümkündür.

Yasal koşulların beklediği trafik ölçütlerini kişinin yaşamında doğal davranışlar haline dönüştürebilmek, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların tümüne “trafik eğitimi” denir. Daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi; insanların trafik kurallarını bir yaşam biçimi olarak benimsemesi ve toplumsal bir kültür, bir medeniyet göstergesi olarak kabul etmesi ile mümkündür. Bu ise ancak küçük yaşlarda başlayacak trafik eğitimi ile sağlanabilir. Elbette yeni nesillere yönelik bir eğitimin yanı sıra şu an trafikte yer alan insanların da trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kara yollarında artan sürücü sayısıyla beraber ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirilmesi için tüm bireylere hayatın her evresinde trafik eğitimi verilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Trafik eğitimi; sürücü, yaya, yolcu, denetleyici, aile, öğretmen ve yolu kullanan tüm bireyleri kapsamalıdır. Çünkü alt yapı ne kadar iyi olursa olsun yolu kullananlar iyi bir trafik eğitimi almamışsa istenilen davranışın oluşması mümkün değildir. İnsan etmeninin kazalara etkisi ülkemizde %99 iken Avrupa ülkelerinde bu oran %50’dir. Bu açıdan bakıldığında sürücü, yaya ve yolcu olarak insan merkezli bu sorunun çözülmesinde eğitimin önemi daha da artmaktadır. Bilinçli, nitelikli, sorumluluk sahibi, trafik kültürü oluşmuş sürücü, yaya ve yolcuların yetiştirilmesi; önemli ölçüde eğitimle mümkündür. Trafikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar trafik eğitimi konusunda kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. İnsanların trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik düzenini ve trafik güvenliğini oluşturmak amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli kurallar konulmuş ve birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu sebeple Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çıkarılmıştır.

 

Karayolları Trafik Kanunu’nun Amacı: Karayolları Trafik Kanunu, kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik düzeni ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri kapsamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Amacı: Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yönetmelikle düzenlenmesi işaret edilen ve ayrıca gerekli görülen bazı hükümler ile bunların uygulanmasına dair esas ve usulleri kapsamaktadır. ilgili Kanun ve Yönetmelik maddelerine göre trafik eğitiminden ve bu alanda yapılan çalışmaların değerlendirilmesinden “Milli Eğitim Bakanlığı” ve “içişleri Bakanlığı” sorumludur.

Milli Eğitim Bakanlığının Trafik Eğitimi ile ilgili Görev ve Yetkileri:

 
  1. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planını hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bu planı uygulamak
  2. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi amacıyla 123. madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
  3. Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında eğitilen sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavların’ yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
  4. Karayolları Trafik Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders programlarına eğitim amacıyla zorunlu uygulamalı trafik ve ilk yardım dersleri koymak 5. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek.

İçişleri Bakanlığının Trafik Eğitimi ile ilgili Görev ve Yetkileri: İçişleri Bakanlığı ülkenin huzur ve güvenini sağlamak için çalışmaktadır. Trafik eğitimi ile ilgili görevleri olan bakanlık, kuruluş ve belediyeler işlerini İçişleri Bakanlığıyla koordineli olarak yürütür. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Trafik Hizmetleri Başkanlığı, trafik eğitimi ile ilgili hazırlamış olduğu kitapçık ile öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktadır. Bakanlık ayrıca halkın trafik konusunda bilgilenmesi amacıyla radyo ve televizyonlar için programlar hazırlatmaktadır.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yolunu kullananların eğitiminin önemini vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik 000. eğitimine olan katkıların’ artırmak amacı ile her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü”, bu günü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak kutlanır.

 

Yorumlar

Free Porn Video