Soyut Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Hakkında Bilgi, Ressamları

 

Soyut Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Hakkında Bilgi, RessamlarıSoyut dışavurum tanımlamasında, “dışavurum” kelimesinin üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü dışavurum, 1905’ten itibaren Almanya’da varolan bir sanat akımının temel öğesi. Dahası Almanya’da 1905-1925 arasında Alman dışavurumculuğu adında bir akıma tanık olunmuştu. İşte bunun için soyut dışavurumculuk olgusunun alt yapısını, söz konusu sanat akımının oluşturduğu söylenebilir. Her iki akımın da en belirgin ortak noktalarından biri, içten gelirliği ve protest yapılanmayı bünyelerinde barındırmalarıydı. Soyut dışavurumculuğun çıkış kaynaklarından bir başkası ve önemli kilit noktası da Wassily Kandinsky’nin temsil ettiği estetikti. Çünkü özellikle 1920’li yıllarda Almanya’da gündeme getirilen soyut dışavurumculuk tanımı, ilk olarak Kandinsky’nin resimlerini açıklamak için kullanılmıştı.

Amerika’da ise ilk kez “Abstrakt Ekspresyonizm (Soyut Dışavurumculuk)” terimi; Hofmann’ın 18-30 Mart 1946 tarihinde New York, Mortimer Brandt Galerisi’ndeki kişisel sergisi hakkında yazılmış bir yazıda kullanılmıştır. Daha sonra soyut dışavurumcu sanat, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını kapsayan 1940 ve 1950 yılları arasındaki on yılda olgunlaşmıştı. Bu akımın iki temel kuramcısı Clement Greenberg ve Harold Rosenberg’ti. Her iki kuramcı da yukarıda vurgulamaya çalıştığım; Alman Dışavurumu ile doğabilecek olası bir karışıklığı önlemek için, farklı isimlendirmelere yönelmişlerdi Soyut dışavurumculuk için Greenberg, “Amerikan Stili Resim” ve Resimsel Soyutlama gibi isimleri, Rosenberg ise “Aksiyon Resmi” tanımını kullanmıştır. Soyut dışavurumculuk tarihsel açıdan hem Avrupa, hem de Amerika kaynaklarından beslenen ilk sanat hareketi olmuştur.

Soyut dışavurum gibi bir sanat hareketinin köklerini, Post-Empresyonizm (Vincent van Gogh 1853-1890), Alman Dışavurumculuğu (Wassily Kandinsky 1866-1944, Paul Klee 1879-1940) ve Fovizm (Henri Matisse 1869-1954) gibi sanat akımları ve sanatçılarında bulmamızın yanı sıra, Max Ernst (1891-1976), Roberto Matta (1911-2002) ve Andre Masson (1896-1987) gibi sanatçılarda da yakalayabileceğimizi bilmemiz gerekmektedir. Birinci Kuşak Soyut Dışavurumcular, soyut dışavurumculuğun temelini oluşturan isimlerdir: William Baziotes (1912-1963), Adolph Gottlieb, Philip Guston (1913-1980), Franz Kline (1910-1962), William de Kooning (1904-1997), Robert Motherwell (1915-1991) Barnett Newman (1905- 1970), Clyford Still (1904-1980), Mark Tobey (1890-1976), )ackson Pollock (1912-1956), Hans Hofmann (1880-1960), Sam Francis (1923- 1994), Morris Louis (1912-1962), Mark Rothko (1903-1970), Lee Krasner (1908-1984), Arshile Gorky (1904-1948) gibi çoğu Amerikalılarla, Hollandalı Karel Appel (1921-2006), Fransız Jean Fautrier’dir (1898- 1964).

 

 

Yorumlar

Free Porn Video