Milli Güç Unsurları Nelerdir ? Hakkında Bilgi

 

Milletler varlıklarını, mutluluklarını ve bağımsızlıklarını güvence altına alarak gelecekteki hedeflerine ulaşmak isterler. Bunu yaparken de kendilerinde var olan maddi ve manevi bütün güçlerin toplamını ifade eden ve milli güç adı verilen bir kuvvete dayanırlar, Tarihimizde milli gücümüzü harekete geçirmemize verilebilecek en güzel örnekler Milli Mücadele’miz sırasında yaşanmıştır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk ilk andan itibaren milletin gücüne dayanmayı temel ilke olarak ortaya koymuştur. O, millletine olan inancını ve güvenini Nutuk’ta geçen şu sözlerle ifade etmiştir: “Ben 1919 yılı Mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanım dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.”

Atatürk, milli güç unsurlarını kullanarak vatanımızı ve bağımsızlığımızı kurtarmış, yeni bir devlet kurmuş ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmiştir. Onun yönetim anlamında önemli yeri olan milli güç unsurları siyasi güç, ekonomik güç, askeri güç ve sosyokültürel güçtür.

Siyasi Güç

Atatürk Anadolu’ya geçmek üzere İstanbul’dan ayrılırken milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir devlet kurmaya karar vermişti. Bu nedenle Samsun’a çıktıktan sonra yaptığı konuşmalarda, yayımladığı genelgelerde ve topladığı kongrelerde sürekli biçimde millet iradesini öne çıkarmaya çalıştı. 23 Nisan 1920`de de BMM’yi açarak Türk milletine kendi kendisini yönetme imkanını sağladı. O, Milli Mücadele’nin en buhranlı günlerinde bile kararlarını Meclisin onayına sunarak milli iradeye bağlı kalmaya özen gösterdi.

 

Atatürk “Milleti idarede ilkemiz, milletin müşterek ve umumi fikir ve eğilimlerine uymaktır” diyerek milletin siyasi gücünü esas alan bir yönetim anlayışın’ benimsemiştir. sınırları içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak.” sözüyle de siyasi gücün hangi amaçlar için kullanılması gerektiğini vurgulamıştır.

Ekonomik Güç

Milli Güç Unsurları Nelerdir ? Hakkında Bilgi“Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak mesut olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir” diyen Atatürk, Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını koruyabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini biliyordu. O “Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de en başta bulunan mühim işimiz, iktisat işidir” sözünde de belirttiği gibi ekonomiyi diğer bütün işlerin önünde görüyordu.


Ekonomik gücü harekete geçirmeye çalışan Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından İzmir iktisat Kongresi’ni toplayarak milli ekonomi ilkesinin esaslarını belirledi. Bu ilke doğrultusunda tarım, sanayi, ulaşım, ticaret ve madencilik alanlarında önemli atılımların gerçekleşmesini sağladı. Böylece ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasının yollarını açtı.

 

Askeri Güç

“Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en elim ve en güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı.” diyen Atatürk, yönetim anlayışında askeri güce ayrı bir önem vermiştir. Bunun nedeni, vatanımızın ve bağımsızlığımızın korunmasında orduya duyulan ihtiyaçtır.

Atatürk “Sağlam bir devlet hayatı için ordunun lüzumuna delil aramak lüzumsuzdur.” sözüyle ordunun önemini ve ne kadar gerekli olduğunu ifade etmiştir. O, konuyla ilgili bir başka konuşmasında ise “Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi fedakarlığı göze alamayan bir millet, esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.” diyerek askeri gücün önemine ve gerekliliğine dikkat çekmiştir.

Devletimizin varlığının güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri ordu-millet bütünleşmesinin en güzel örneğini oluşturur. Atatürk de “Millet ve kahraman çocuklarından meydana gelen ordu, o derece birbiriyle birleşmiştir ki dünyada ve tarihte bunun örneği pek seyrektir” diyerek bu gerçeği dile getirmiştir.

Sosyokültürel Güç

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

Atatürkçü düşüncede yer alan hedefleri gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan milli güç unsurlarından biri de sosyokültürel güçtür. Sosyokültürel güç, milleti oluşturan fertlerin niteliklerini ifade eder. Bu niteliklerin başında ise eğitim ve kültür gelir. “Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.” diyen Atatürk, bir milletin gücünün, sahip olduğu maddi varlıklarından çok eğitim ve kültür düzeyiyle ölçülebileceğine inanan bir liderdir.

Atatürk milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu konudaki düşüncesini de “Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir. Yüksek ve inkılapçı bir kültür seviyesine varmak için önümüzdeki yıllarda daha çok emek vereceğiz.” sözleriyle ifade etmiştir.

 

Yorumlar