Atomların Ve İyonların elektron Dizilimleri | Dağılımı Nasıl Yapılır?

 

Element atomlarının elektron dağılımlan nasıl gösterilir? Öğrendiğimiz kuralları göz önünde bulundurarak örnekler üzerinde elektron dağılımlannı gösterelim. Element atomlarında elektron dağılımları; kısaltılmış spdf, genişletilmiş spdf ve orbital diyagramı olmak üzere üç farklı şekilde gösterilebilir. Kısaltılmış spdf gösteriminde elektronlann eş enerjili orbitallere nasıl yerleştiği değil, her bir alt kabuktaki toplam elektron sayıları gösterilir. Örneğin 1 azot atomunun elektron dağılımının kısaltılmış spdf gösterimi aşağıdaki gibidir.

Genişletilmiş spdf gösteriminde elektronların yerleşiminde Hund Kuralı’na uyulduğu açıkça belirtilir. Örneğin 1 azot atomunun elektron dağılımının genişletilmiş spdf gösterimi aşağıdaki gibidir.

 

Burada 2p alt kabuğunda yer alan p orbitallerinin üçünde de birer elektron bulunduğu gösterilmiştir. Orbital diyagramı ile gösterimde elektronlar, her bir alt kabuk tek tek orbitallere ayrılarak, enerji artışı soldan sağa doğru olacak şekilde yerleştirilir. Orbital diyagramında elektronlar oklarla gösterilir. Yukarı yönü gösteren ok elektron spininin + 1/2 yönü gösteren ok elektron spininin – 1/2 olduğunu belirtir. 2 Aynı orbitale yerleşen iki elektron ters spinli olarak gösterilir. Elektronlar aynı alt kabukta bulunan farklı orbitallere teker teker yerleşirken paralel spinli olduklarından oklar ayni yönde çizilir. Elektronların en düşük enerjili halini, paralel spine sahip oldukları elektronik yapı gösterir. Örneğin 1 azot atomunun elektron dağılımının orbital diyagramı ile gösterimi aşağıdaki gibidir.

 

Atomlar için en düşük enerjili, en kararlı durumu gösteren yapı temel hâl olarak adlandırılır. Element atomlarının elektron dağılımının yazılmasında Aufbau (Aufbav) ilkesi kullanılır. Bu ilkeye göre elektronlar atom orbitallerine teker teker eklenir. Aşağıdaki tabloda periyodik cetveldeki ilk 11 elementin elektron dizilimleri ve orbital diyagramları verilmiştir.

 

Yorumlar

Free Porn Video